Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Art Rental

 

§ 1 – DEFINICJE

 1. Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.
 2. Artykuł – tekst informacyjny zamieszczany na stronie internetowej Sklepu.
 3. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep.
 4. Cennik – zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez Art Rental, w związku z wykonywaniem czynności określonych w Regulaminie.
 5. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie lub zapisywania się na Newsletter, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby usług świadczonych w ramach Sklepu oraz realizacji zawieranych w jego ramach transakcji.
 6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego utworzenie Konta lub zapisanie się na Newsletter.
 8. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego przesłanie wiadomości Art Rental.
 9. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego Kupującemu złożenie wobec Art Rental oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2022 r. Poz. 1360 z późn. zm.).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 12. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Art Rental, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Konsument – zgodnie z art. 22^1 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Kupujący – Użytkownik, który (1) złożył w Sklepie Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub (2) zawarł Umowę Sprzedaży.
 15. Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.
 16. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Art Rental Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Art Rental cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie. Treści przesyłane w ramach Newslettera mogą zawierać informacje o charakterze handlowym.
 17. Art Rental – Art Rental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000962369.
 18. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
 19. Siła wyższa – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niezależne od Art Rental, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.
 20. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Art Rental znajdujący się pod adresem internetowym artrental.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu Towarów.
 21. Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Art Rental.
 22. Towar Zindywidualizowany – Towar, który został wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub Towar wyraźnie zindywidualizowany przez Kupującego. Przykładem Towaru Zindywidualizowanego jest Portret  zrealizowany na podstawie zdjęcia Kupującego.
 23. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana lub zawarta między Kupującym, a Art Rental za pośrednictwem Sklepu.
 24. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Art Rental na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 25. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep.
 26. Zagraniczne Środki Płatnicze – Waluty Obce i Dewizy.
 27. Zamówienie – składana przez Kupującego za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep umożliwia składanie ofert na zakupu Towarów (Towarów, Obrazów, Rzeźb, Grafik, Fotografii, Ceramiki). Sklep może również umożliwić składanie przez Kupujących zamówień na wykonanie Towarów Zindywidualizowanych.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Art Rental określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.
 5. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Art Rental może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 6. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Użytkownika.
 7. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 

§ 3 – KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja Konta.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Art Rental, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@artrental.pl lub też pisemnie na adres: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie z jednego Konta w Sklepie.
 5. Korzystanie z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom jest zabronione.
 6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych Kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie.
 8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 9. Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji oraz Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą 1) przesłania danych za jego pośrednictwem albo 2) z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 10. Newsletter – na Newsletter można zapisać się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Rejestracji w trakcie zakładania Konta albo w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia. Na Newsletter można zapisać się również poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji przeznaczonego do zapisywania się na Newsletter.
 11. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony przez spółkę Art Rental Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Art Rental Sp. z o.o., w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@artrental.pl lub też pisemnie na adres: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.
 12. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach innych niż zamierzone przez Art Rental.
 13. Art Rental w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo do niezwłocznego zawieszenia Konta uniemożliwiając dostęp do Konta lub do tych danych.
 14. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie bez uprzedniej zgody Art Rental.
 15. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane (m.in. login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu osobom trzecim na własną odpowiedzialność.
 16. Użytkownik ma w szczególności prawo do:

⎯      dokonywania modyfikacji swoich Danych Rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;

⎯      zrezygnowania z użytkowania Sklepu;

⎯      zażądania usunięcia swoich Danych Rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania ze Sklepu.

 1. Materiały zamieszczone w Sklepie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324).
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Sklepu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tychże materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
 3. Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Sklepie chronionych prawem autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych) w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Art Rental wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności.
 4. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Sklepu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Art Rental takich działań ze strony Użytkownika, jego konto w Sklepie zostanie niezwłocznie zablokowane. Art Rental podejmie wówczas również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88, poz. 553).
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Art Rental oraz osób trzecich, a w szczególności do:

⎯      działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;

⎯      bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;

⎯      wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,

⎯      nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;

⎯      nie podszywania się pod inne osoby;

⎯      nie naruszania tajemnicy korespondencji;

⎯      niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

⎯      nie zakładania Konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, konta o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także konta o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Art Rental do bieżącej obsługi Sklepu i korespondencji z jego Użytkownikami;

⎯      korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem;

⎯      nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Art Rental: (1) komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa zgodna z aktualnym rankingiem np: https://ranking.gemius.com/pl (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Art Rental oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w § 9 Regulaminu) Użytkownik może składać na przykład:

⎯      pisemnie na adres: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław;

⎯      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@artrental.pl.

 1. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Art Rental. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Art Rental jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 4 – ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Art Rental następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie, a następnie złożeniu przez Art Rental oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.
 2. Rejestracja i korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym artrental.pl. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia bez uprzedniej rejestracji i korzystania z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyodrębnionego pola służącego do wysyłki wypełnionego Formularza Zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).
 4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz warunków proponowanej Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Skuteczne złożenie przez Kupującego oferty zakupu Towaru Zindywidualizowanego może wymagać, w zależności od rodzaju i charakteru danego Towaru Zindywidualizowanego, podania przez Kupującego w Formularzu Zamówienia także oczekiwanych cech Towaru, np. rodzaju czy gatunku szkła, jakości oraz wagi kamienia szlachetnego, który ma być użyty do wykonania Towaru, wagi i jakości kruszcu oraz innych cech lub materiałów potrzebnych do ustalenia ostatecznej specyfikacji Towaru Zindywidualizowanego. W odniesieniu do zamówień na Towar Indywidualizowany Kupującemu stosownie do art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący składając ofertę zakupu Towaru, w odniesieniu do części Towarów, w zależności od aktualnych sposobów indywidualizowania Towaru udostępnianych przez Sklep, może zindywidualizować Towar według własnych potrzeb. Przykładowo, indywidualizacja Towaru może nastąpić poprzez wskazanie rodzaju ramy obrazu, która na życzenie Kupującego może zostać wykonana. W odniesieniu do zamówień na Towar Indywidualizowany Kupującemu stosownie do art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Towar Zindywidualizowany.
 7. Po otrzymaniu Zamówienia Art Rental niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Art Rental Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Art Rental o otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez Art Rental oferty Kupującego.
 8. Oświadczenie Art Rental o przyjęciu oferty Kupującego składane jest poprzez przesłanie przez Art Rental Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Art Rental o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Art Rental.

 

§ 5 – SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 1. Art Rental udostępnia Kupującemu możliwość płatności  przelewem bankowym na rachunek bankowy Art Rental z tytułu Umowy Sprzedaży;
  Płatność należy zrealizować na konto:ART RENTAL Sp. z o.o.
  ul. Strzegomska 55A, 53-611 WrocławBNP Paribas: 49 1600 0003 1805 9943 8000 0001W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia otrzymanego w podsumowaniu zamówienia oraz otrzymanego w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 2. Zapłatę należy zrealizować w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty i godziny złożenia Zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować odrzuceniem oferty Kupującego przez Art Rental. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Art Rental.
 3. W razie sprzedaży Towarów kolekcjonerskich lub używanych w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), Kupujący otrzyma fakturę VAT marża. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Kupujących na poczet zakupu Towarów wskazanych w zdaniu poprzednim stanowią kaucję zabezpieczającą realizację Umowy Sprzedaży. Datą zawarcia sprzedaży jest w takim wypadku data dostawy Towaru Kupującemu. Faktura VAT marża jest wystawiana w dniu wysyłki Towaru.
 4. Odwołanie przez Kupującego opłaconego Zamówienia Towaru Zindywidualizowanego, w sytuacji gdy Art Rental przed otrzymaniem oświadczenia Kupującego o odwołaniu Zamówienia niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Zamówienia oraz oświadczy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z art. 66 [1] § 1 Kodeksu Cywilnego oraz art. 38 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie będzie możliwe.

 

§ 6 – KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

 1. Kupujący może zaproponować sposób i miejsce dostawy Towaru spośród opcji udostępnianych przez Sklep.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny jest w wybranym przez Kupującego Oddziale, w którym Art Rental udostępnia możliwość osobistego odbioru Towaru. Lista Oddziałów, w których możliwy jest osobisty odbiór Towaru, wraz z ich adresami i godzinami otwarcia, jest udostępniana w Sklepie podczas wypełniania Formularza Zamówienia.
 5. Wysyłka Towaru może nastąpić jedynie po wpłynięciu zapłaty za Towar.
 6. W zależności od aktualnej oferty oraz rodzaju Towaru, Towar jest wysyłany lub udostępniany do osobistego odbioru w terminie 3 (słownie: trzech), 7 (słownie: siedmiu), Dni Roboczych.
 7. W przypadku złożenia przez Kupującego jednego Zamówienia, obejmującego Towary o różnych terminach dostawy, takie Zamówienie zostanie dostarczone lub udostępnione do osobistego odbioru w terminie dostawy właściwym dla tego Towaru, wchodzącego w skład Zamówienia, który jest dostarczany w najdłuższym terminie dostawy. Kupujący jest uprawniony żądania by dany Towar, wchodzący w skład zamówienia, został dostarczony lub udostępniony do odbioru wcześniej, w terminie właściwym dla tego rodzaju Towaru. Żądanie takie Kupujący powinien zgłosić na adres: info@artrental.pl niezwłocznie, w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty i godziny złożenia Zamówienia. W takim przypadku Kupujący jest obowiązany ponieść koszt dostawy takiego Towaru, niezależnie od kosztów dostawy pozostałej części Zamówienia, chyba że odbierze Towar osobiście. O wskazanych kosztach Kupujący zostanie poinformowany w oddzielnym e-mailu.
 8. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w sposób wynikający z opcji dostawy wybranej przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia na Towar, do terminu nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Kupującego w miejscu odpowiadającym opcji dostawy wybranej przez Kupującego.
 9. Dostawa Towarów jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu dla potrzeb ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia jej z powodu uszkodzonego opakowania.
 10. Niezależnie od postanowień § 6 ust. 10, w trakcie składania Zamówienia na Towar, Kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących opcji dostawy Towaru:

⎯      dostawa z prawem do sprawdzenia Towaru w obecności kuriera lub innej osoby dostarczającej zamówiony Towar, pod warunkiem zastrzeżenia wyboru tej formy dostawy w trakcie składania Zamówienia;

⎯      inna forma dostawy, oferowana przez  Art Rental w trakcie składania zamówienia przez Kupującego; na warunkach określonych przez danego przewoźnika (kuriera), z którego usług korzysta Art Rental, przy czym warunki te zostaną przedstawione Kupującemu przez  Art Rental przy każdorazowym składaniu Zamówienia.

 1. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, którą Kupujący wskazał jako upoważnioną do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny.

 

§ 7 – ARTYKUŁY

 1. Artykuły stanowią integralną część Sklepu.
 2. Przeglądanie Artykułów ma charakter otwarty i jest możliwe bez konieczności rejestracji w Sklepie.
 3. Artykuły zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane wskazówki i porady są wyrazem opinii autorów i ich zastosowanie może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.

 

§ 8 – PRAWA I OBOWIĄZKI ART RENTAL

 1. Art Rental zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze Sklepu.
 2. Art Rental zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Art Rental dołoży wszelkich starań aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
 4. Art Rental zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Sklepu.
 5. Za czynności, o których mowa w Regulaminie, Art Rental może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z Cennikiem.
 6. Art Rental zastrzega sobie prawo do:

⎯      czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;

⎯      okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.

 

§ 9 – PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Art Rental obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Art Rental względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Reklamacje można składać na przykład: (1) pisemnie na adres siedziby Art Rental lub (2) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, lub (3) za poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@artrental.pl. Art Rental nie ma obowiązku przyjmowania od Kupującego tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Art Rental takiej przesyłki nie zamawiał.
 4. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Art Rental. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Art Rental zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Art Rental rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Art Rental naprawi reklamowany Towar lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Art Rental usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Art Rental. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Kupujący nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Art Rental z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego Towaru.
 9. Art Rental nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

 

§ 10 – POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Art Rental); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

§ 11 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Za wyłączeniem transakcji dotyczących Towarów Zindywidualizowanych Kupujący może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta, nadto zostanie wraz z pouczeniem każdorazowo przesłany Kupującemu (po złożeniu zamówienia Towaru) na adres e-mail podany przez Kupującego.
 2. Kupujący stosownie do art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w przypadku gdy Art Rental, po uprzednim pouczeniu Kupującego o skutkach wyrażenia wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia w pełni, wykonał w pełni Towar.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

⎯      w przypadku umowy, w wykonaniu której Art Rental wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

⎯      w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

⎯      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Art Rental ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Art Rental dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Art Rental nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Art Rental nie ma obowiązku przyjmowania od Kupującego tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Art Rental takiej przesyłki nie zamawiał.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Art Rental lub przekazać go osobie upoważnionej przez Art Rental do odbioru, chyba że Art Rental zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Art Rental Sp. z o.o., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

⎯      jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Art Rental nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

⎯      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

⎯      W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

⎯      o świadczenie usług, jeżeli Art Rental wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

⎯      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

⎯      w której konsument wyraźnie żądał, aby Art Rental do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Art Rental świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

⎯      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

⎯      zawartej w drodze aukcji publicznej;

⎯      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Art Rental o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 12 – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Oferta Kupującego niebędącego konsumentem złożona Art Rental nie może być odwołana.
 3. Art Rental przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Art Rental.
 4. W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Art Rental ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Art Rental Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Art Rental w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Art Rental z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Art Rental może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 9. Art Rental ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego konsumentem.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Art Rental, a Użytkownikiem/Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Art Rental.

 

§ 13 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:

⎯      Art Rental zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

⎯      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

⎯      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić.

 

Mój koszyk

Brak produktów w koszyku.